การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

2 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

เอื้อเฟื้อภาพโดย นิตยสาร Advanced Thailand Geographic

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยย่อยพื้นฐานที่เรียกว่า เซลล์ ขนาดของเซลล์มีความแปรผัน
แตกต่างกันส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก  ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์  และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเปิดเผยความมหัศจรรย์ที่ว่า  เซลล์ประกอบด้วยออร์แกเนลล์หลายชนิดที่ทำงานสอดประสานกันในกระบวนการต่างๆ  ของชีวิต สารต่างๆ   เคลื่อนที่ผ่านเข้า-ออกเซลล์อยู่ตลอดเวลา  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์การที่ร่างกายจะดำรงชีวิตได้อย่างปกติ  เซลล์จำเป็นต้องรักษาสภาวะภายในให้เหมาะสมสำหรับการทำงานของออร์แกเนลล์ต่างๆ   เรียกว่าการรักษาดุลยภาพของเซลล์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ออร์แกเนลล์ เป็นโครงสร้างภายในเซลล์ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะอย่างเพื่อนๆรู้จักออร์แกเนลล์อะไรแล้วบ้าง

2.1 องค์ประกอบของเซลล์

ก่อนที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆในการรักษาดุลยภาพของเซลล์  นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ก่อนว่า  ภายในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีออร์แกเนลล์อะไรบ้าง  และออร์แกเนลล์เหล่านี้มีบทบาทอย่าไรในเซลล์  โดยศึกษาจากภาพ  2.1

♦ จากภาพ  2.1  นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า  เซลล์พืชและเซลล์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ภาพ 2.1 แผนภาพแสดงโครงของเซลล์

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีส่าวนที่ห่อหุ้มเซลล์คือ  เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) สำหรับเซลล์พืชยังมี ผนังเซลล์ ( cell wall ) อยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง สารที่เป็นโครงสร้างหลักของผนังเซลล์คือ เซลลูโลส การมีผนังเซลล์นี้ทำให้เซลล์พืชสามารถคงรูปร่าง  และมีการเจริญในแนวตั้ง  สวนทางกับแรงโน้นถ่วงของโลกได้

ภาพ 2.2 แผนภาพโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์

จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่าเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อบางมาก  มีความหนาเพียงประมาณ  7  นาโนเมตร  ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดและโปรตีน  ฟอสโฟลิพิดเป็นสารจำพวกไขมันที่เรียงตัวกัน  2  ชั้น  โดยมีโปรตีนแทรกอยู่ทั่วไป  ดังภาพ  2.2  เยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ภายในเซลล์ทั้งหมด  จึงเป็นส่วนที่แบ่งขอบเขตระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอก  กับสภาพแวดล้อมภายในเซลล์

1 มิลลิเมตร      =  1,000   ไมโครเมตร
1 ไมโครเมตร    =  1,000   นาโนเมตร

ที่มา :http://km.vcharkarn.com/other/mo6/40-2010-06-23-07-30-36

Views: 234

Comment by EasyBio on March 7, 2011 at 8:47pm

ลอกเขามาทั้งหมดเลย ลลิตรควรจะอ่านเรื่องการรักษาดุลยภาพในหนังสือก็ได้ แล้วเขียนสรุปมาในนี้ ให้โอกาสอีก 1 วัน

อันนี้ก็ลบไปซะเหอะไม่เวิร์ค

Comment

You need to be a member of Easy Bio to add comments!

Join Easy Bio

© 2018   Created by EasyBio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service