การเปลี่ยนแปลงแทนที่

 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 

          ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จากกิจกรรมของมนุษย์ กระบวนการตามธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในธรรมชาติเกิดอย่างช้า ๆ เช่น แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน เพราะ
ตะกอนดินถูกพัดพามาจากที่อื่น

       การเปลี่ยนแปลงบางอย่างรวดเร็ว เช่น ไฟป่า  พายุ น้ำท่วม ดินถล่ม การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผล
ต่อขนาดของประชากร องค์ประกอบทางชีวภาพเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตบางชนิดเจริญรวดเร็ว 
ขณะที่บางชนิดดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ มี 2 ลักษณะ

1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ ( primary succession )

           เริ่มจากบริเวณที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตมาก่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดบนก้อนหินหรือ
หน้าดินที่เปิดขึ้นใหม่ สิ่งมีชีวิตพวก ไลเคน  มอส  ลิเวอร์เวิร์ต เจริญขึ้นเป็นกลุ่มแรก  สิ่งมีชีวิตพวกแรก
ตายทับถมเป็นชั้นดินบาง ๆ   สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ 2 พวก หญ้า วัชพืชเกิดขึ้นมาและตายทับถมเป็นชั้นดินที่
หนาขึ้นความอุดมสมบูรณ์ ของดินทำให้เกิดไม้ลมลุก ไม้พุ่ม และป่าไม้ในที่สุด กลายเป็นสังคมสมบูรณ์
และมีความสมดุล

            การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใช้เวลานานมาก อย่างน้อยหลายสิบปี การเปลี่ยนแปลงแทนที่
แบบปฐมภูมิอาจเกิดจากการ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมหนึ่งไปเป็นอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง เช่น
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิในสระน้ำจน กลายเป็น พื้นดิน

2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ  ( seccondary succession
            
            เกิดจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตเดิมถูกทำลาย แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดและสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตต้องการ
เหลืออยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริเวณที่ถูก ไฟไหม้  บริเวณที่ถูกหักล้างถางพง ทำไร่เลื่อนลอย
แล้วปล่อยให้รกร้าง ป่าที่ถูกตัดโค่น

           สังคมสิ่งมีชีวิตนี้จะ รักษาสภาพเช่นนี้ ต่อไป ถ้าไม่มีสิ่งรบกวน กระบวนการแทนที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง
จนถึงขั้นสุดท้ายของกลุ่มสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใช้เวลาน้อยกว่าแบบปฐมภูมิ

 

 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/26/2/ecol...

Views: 171

Comment by EasyBio on March 7, 2011 at 8:56pm
ขอให้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ที่สัญญาเคยได้ฟังข่าวสารมาทั้ง 2 ประเภท คือแบบ ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ
Comment by สัญญา on March 8, 2011 at 3:31pm

การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิในสระน้ำจนกลายเป็นพื้นดิน

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริเวณที่ถูกไฟไหม้ป่า เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ

Comment by EasyBio on March 8, 2011 at 4:03pm

พอใช้ได้ค่ะ สมควรได้คะแนนเพิ่ม

Comment by สัญญา on March 10, 2011 at 1:06pm

ขอบคุณครับ

Comment

You need to be a member of Easy Bio to add comments!

Join Easy Bio

© 2018   Created by EasyBio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service