แนวข้อสอบชีววิทยาพื้นฐาน

ถ้าตอบข้อสอบตามนี้ได้ก็คงจะตอบได้ซัก 80% 55555...

1. เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไร

2. เยื่อหุ้มเซลล์เป็นสารประกอบ....

3. ตัวอย่างของการแพร่

4. สารละลาย ไอโซโทนิก, ไฮเปอร์โทนิก . ไฮโพโทนิก เป็นยังไง

5. ออร์แกเนลล์ที่รักษาสมดุลน้ำคือ.......

6. การลำเลียงแบบเอนโดไซโทซิส ต่างจาก เอกโซไซโทซิส อย่างไร

7. การลำเลียงแบบแอคทีฟทรานสปอร์ต ต่างจากแบบอื่นๆ อย่างไร

8. สัตว์เลือดอุ่น เลือดเย็น มีการปรับตัวอย่างไรบ้าง

9. อวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียคือ...

10. ปลาน้ำจืด น้ำเค็ม มีการปรับตัวต่างกันอย่างไร

11. นกทะเล...

12. สมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพ......

13. แอนติเจน แอนติบอดี หมายถึงอะไร

14. ระบบน้ำเหลือง ประกอบด้วย....อวัยวะแต่ละอย่างมีหน้าที่.......

15. เซรุ่ม ทอกซอยด์ หมายถึง ....

16. การให้เลือดของหมู่เลือด ABO , Rh

17. โรคเอดส์ , SLE

18. การแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิส ไมโอซิส

19. โครงสร้างพื้นฐานของ DNA